เอกสารลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562(ล่าช้า) พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ ๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖:๓๐ น.

 

                            

กำหนดการลงทะเบียน

 

ภาคเรียนที่ 1/2562 (ล่าช้า)  


วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562

 

   นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 ปวช.3 และ  ปวส.2  สามารถโหลดบัตรลงทะเบียน


(ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ ต้องมีชื่ออยู่ในระบบ นักเรียน นักศึกษา(Rms)เท่านั้น)  


และนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ (กรณีต้องการ ผ่อนชำระ ให้ติดต่องานการเงิน)


เมื่อนักศึกษา ชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้นำสลิปพร้อมบัตรลงทะเบียน


ส่งคืนครูที่ปรึกษาภาย  ในวันที่ 31 พ.ค. 62   ระดับชั้น ปวส.2  โหลดบัตรลงทะเบียน ระดับชั้น ปวส.2 ทวิภาคี โหลดบัตรลงทะเบียน ระดับชั้น ปวส.2 พื้นฐาน ม.6 โหลดบัตรลงทะเบียน
1. สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล 1.สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล 1.สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล
- สาขางานเทคนิคยานยนต์           -สาขางานเทคนิคยานยนต์ ทวิภาคี       สาขางานเทคนิคยานยนต์ ม.6
2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 2.สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 2.สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
-สาขางานเครื่องมือกล - สาขางานแม่พิมพ์  ทวิภาคี -สาขางานเครื่องมือกล ม.6 ทวิภาคี
  -สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ทวิภาคี -สาขางานแม่พิมพ์  ม.6  ทวิภาคี
3. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ    
- ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม    
4. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 3. ไฟฟ้ากำลัง 3. ไฟฟ้ากำลัง
-สาขางานไฟฟ้ากำลัง -สาขางานไฟฟ้ากำลัง ทวิภาคี - สาขางานไฟฟ้ากำลัง ม.6
-สาขางานเครื่องทำความเย็นฯ    
5.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 4.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 4.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
-สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม -สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ทวิ -สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ม.6
6.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   5.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
-สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์   -สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ม.6
  5.สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 6.สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
  -สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ทวิภาคี -สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ม.6 ทวิฯ
7.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ   7.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
-สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ   -สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.6
8.สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม   8.สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
 -สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา   -สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา ม.6 ทวิภาคี
9. สาขาวิชาโยธา   9. สาขาวิชาโยธา
 -สาขางานโยธา   -สาขางานโยธา ม.6
10. การจัดการโลจิสติกส์   10. การจัดการโลจิสติกส์
 -สาขางานการจัดการโลจิสติกส์   -สาขางานการจัดการโลจิสติกส์ ม.6

 

        ระดับ ปวช.2 

    (ทุกกลุ่มการเรียน)

     ระดับชั้น  ปวช. 3

     (กลุ่ม 1,2,5,6)   

         ระดับชั้น ปวช.3

   (กลุ่ม 3,4,7,8) กลุ่ม ฝึกงาน

แผนกวิชาช่างยนต์ โหลดบัตรลงทะเบียน แผนกวิชาช่างยนต์โหลดบัตรลงทะเบียน แผนกวิชาช่างยนต์โหลดบัตรลงทะเบียน
-สาขางานยานยนต์ - สาขางานยานยนต์ กลุ่ม 1,2,5,6 - สาขางานยานยนต์ กลุ่ม 3,4
-สาขางานยานยนต์ ทวิภาคี    -สาขางานยานยนต์ ทวิภาคี กลุ่ม 1,2
-สาขางานตัวถังและสี ทวิภาคี    
-สาขางานจักรยานยนต์ฯ ทวิภาคี    
แผนกวิชาช่างกลโรงงานโหลดบัตรลงทะเบียน  แผนกวิชาช่างกลโรงงานโหลดบัตรลงทะเบียน  แผนกวิชาช่างกลโรงงานโหลดบัตรลงทะเบียน
- สาขางานเครื่องมือกล -สาขางานเครื่องมือกล กลุ่ม 1,2,5,6    -สาขางานเครื่องมือกล กลุ่ม 3,4
-สาขางานแม่พิมพ์โลหะ  -สาขางานแม่พิมพ์โลหะ กลุ่ม 1  
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะโหลดบัตรลงทะเบียน  แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ โหลดบัตรลงทะเบียน  แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะโหลดบัตรลงทะเบียน
- สาขางานผลิตภัณฑ์ -สาขางานผลิตภัณฑ์  กลุ่ม 1 -สาขางานผลิตภัณฑ์  ทวิภาคี  
แผนกวิชาช่างไฟฟ้าโหลดบัตรลงทะเบียน  แผนกวิชาช่างไฟฟ้าโหลดบัตรลงทะเบียน  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังโหลดบัตรลงทะเบียน
- สาขางานไฟฟ้ากำลัง  - สาขางานไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม 1,2,5,6 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม 3,4,7,8 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์โหลดบัตรลงทะเบียน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์โหลดบัตรลงทะเบียน  แผนกวิชาช่างอเล็กทรอนิกส์โหลดบัตรลงทะเบียน
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  -สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม1,2,5,6 -สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม 3,4  
ผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ  -สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม 1  
แผนกวิชาช่างก่อสร้างโหลดบัตรลงทะเบียน  แผนกวิชาช่างก่อสร้างโหลดบัตรลงทะเบียน  แผนกวิชาช่างก่อสร้างโหลดบัตรลงทะเบียน
สาขางานก่อสร้าง - สาขางานก่อสร้าง กลุ่ม 1,2 - สาขางานก่อสร้าง กลุ่ม 3
สาขางานโยธา  -สาขางานโยธา กลุ่ม 1,2  
ผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงโหลดบัตรลงทะเบียน  แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงโหลดบัตรลงทะเบียน  
- สาขางานซ่อมบำรุง  -สาขางานซ่อมบำรุง กลุ่ม 1.2  


                                                        

ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ชำระเงินที่ห้องการเงิน
 
- ทล.บ.(ปี 2)  เทคโนโลยียานยนต์  ทวิภาคี (รับบัตรลงทะเบียนที่ห้องทะเบียน)

 


หมายเหตุ


เมื่อนักศึกษาชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้นำบัตรลงทะเบียนและสลิปนำฝาก


ส่งคืน ครูที่ปรึกษา ภายในวันที่ 31 พ.ค. 62