ประกาศรายชื่อ กลุ่มเรียน รหัสนักศึกษา ปี 2563 PDF พิมพ์ อีเมล

 

 

 

กำหนดการ รายงานตัว ประชุมผู้ปกครอง และพบครูที่ปรึกษา (คลิกที่นี่)ให้นักเรียน นักศึกษาทุกคน ถ่ายเอกสารใบจบการศึกษา

จำนวน 2 ฉบับมาส่งที่ครูในที่ปรึกษาในวันรายงานตัว 

 (ทั้งที่ผ่อนผันและไม่ผ่อนผัน ยกเลิกการส่งใบจบทางไปรษณีย์)


                                             วันรายงานตัว ตัดผมให้เรียบร้อย

ประกาศรายชื่อ กลุ่มการเรียน และ รหัสนักศึกษา ปวช.1 ปวส.1 และ ทล.บ.1

            ระดับชั้น ปวช.1                                                                          ระดับชั้น ปวส.1 และ ทล.บ. 1                                                
รายชื่อ  แผนกวิชาช่างยนต์(101) คลิกที่นี่   รายชื่อ  แผนกวิชาช่างยนต์(101) คลิกที่นี่
รายชื่อ  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน(102) คลิกที่นี่   รายชื่อ  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน(102) คลิกที่นี่

รายชื่อ  แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ(103) คลิกที่นี่

  รายชื่อ  แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ(103) คลิกที่นี่
รายชื่อ  แผนกวิชาช่างไฟฟ้า(104) คลิกที่นี่   รายชื่อ  แผนกวิชาช่างไฟฟ้า(104) คลิกที่นี่
รายชื่อแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (105) คลิกที่นี่   รายชื่อแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (105) คลิกที่นี่
รายชื่อ  แผนกวิชาเทคนิคคอมฯ(128) คลิกที่นี่   รายชื่อแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์(128) คลิกที่นี่
รายชื่อวิชาเทคโนโลยีสารสนเทส(901) คลิกที่นี่   รายชื่อวิชาเทคโนโลยีสารสนเทส(901) คลิกที่นี่
รายชื่อ  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง(106) คลิกที่นี่    
รายชื่อ  แผนกวิชาโยธา(121) คลิกที่นี่   รายชื่อ  แผนกวิชาโยธา(121) คลิกที่นี่
รายชื่อแผนกวิชาว่างซ่อมบำรุง(111) คลิกที่นี่   รายชื่อ แผนกวิชาว่างซ่อมบำรุง(111) คลิกที่นี่
รายชื่อแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์(127) คลิกที่นี่   รายชื่อแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์(127) คลิกที่นี่
รายชื่อแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คลิกที่นี่   รายชื่อแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์(214) คลิกที่นี่
     

 

ให้นักเรียน ทุกคนทดสอบการเข้าระบบ RMS ของวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี (คลิกที่นี่)


(นักเรียน เข้าระบบไม่ได้ แสดงว่าข้อมูลตอน กรอกสมัครเรียนออนไลน์ ไม่ถูกต้อง)
หมายเหตุ:
       ติดต่อ งานทะเบียน 035 522101 ต่อ 122  หรือ 035 521967 หรือ 081-2544886