รับสมัครนักเรียนโควตา PDF พิมพ์ อีเมล

 

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ กรณีพิเศษ (โควตา)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ (ทล.บ.)


ประจำปีการศึกษา 2562
 
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
คลิกโหลดปฎิทินการรับสมัคร โควตา


 สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครกรณีพิเศษ (โควตา)


 

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

 

วิธีการสมัคร

  •  สมัครที่โรงเรียนหรือวิทยาลัย ที่นักเรียน นักศึกษากำลังศึกษาอยู่
สาขาวิชาที่เปิดรับ
  • สาขาวิชาที่จัดสรรโควตา ระดับ ปวช. รับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า 

            - ประเภทเรียนดี  (คลิกโหลดเอกสาร)   

            - ประเภทความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน  (คลิกโหลดเอกสาร) 

  • สาขาวิชาที่จัดสรรโควตา ระดับ ปวส. พื้นฐาน ม.6 หรือเทียบเท่า  

           -  ประเภทเรียนดี (คลิกโหลดเอกสาร )

           -  ประเภทความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน (คลิกโหลดเอกสาร)

  • สาขาวิชาที่จัดสรรโควตา ระดับ ปวส. พื้นฐาน ปวช.

           -  ประเภทเรียนดี (คลิกโหลดเอกสาร )

           -  ประเภทความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน (คลิกโหลดเอกสาร)


 โหลดใบสมัคร

 

คัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์


วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562 


เวลา 8.00-12.00 น. ที่โดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีโควตาประเภทเรียนดี

  • สอบสัมภาษณ์  (วันที่ 19 ม.ค. 62  เวลา 8.0-12.00 น.)
  • สิ่งที่นักเรียนต้องนำมาวันสอบสัมภาษณ์

           -  บัตรประจำตัวประชาชน

           -  แฟ้มสะสมผลงาน


โควตาประเภท ความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน 

  •  สอบสัมภาษณ์ (วันที่ 19 ม.ค. 62  เวลา 8.0-12.00 น.)
  •  สิ่งที่นักเรียนต้องนำมามาวันสอบสัมภาษณ์

           - บัตรประจำตัวประชาชน

           - แฟ้มสะสมผลงาน     


สำหรับโรงเรียนที่ต้องการโหลดเอกสารเพิ่มเติม


แบบสรุปข้อมูลรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรโควตา 

หนังสือนำส่ง