รับสมัครนักเรียนโควตา PDF พิมพ์ อีเมล

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

เรื่อง  การรับสมัครนักเรียน  นักศึกษา ด้วยวิธีการจัดสรรโควตา

ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

กำหนดการรับสมัคร(รอบโควตา)

 

ประเภท  เรียนดี ความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ และผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

- 6 ธ.ค. 60  – 12 ม.ค. 61   (สมัครที่โรงเรียน หรือวิทยาลัย ที่กำลังศึกษาอยู่เท่านั้น )

ประเภท   ความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ และผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

- 6 ธ.ค. 60  –  3 ก.พ. 61  (สมัครที่ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ไม่เว้นวันหยุดราชการ )

 


กำหนดการรับสมัคร(รอบปกติ)

ุ- 6 มี.ค. - 25 มี.ค. 61 

ประเภทการจัดสรรโควตา

 1. เรียนดี คลิกที่่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 2. ความสามารถทางวิชาการ คลิกที่่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 3. ความสามารถพิเศษ  ด้านการกีฬา  ด้านดนตรี คลิกที่่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 4. ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม หรือสำหรับสถานศึกษา/ภาคเอกชนที่ทำบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU )คลิกที่่นี่เพื่อดาวน์โหลด

 

 

คุณสมบัติ

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

คุณสมบัติ ตามประเภทของโควตา แบ่งเป็น  4  ประเภท  ดังนี้

1. เรียนดี

                   -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า  2.5(คลิกที่่นี่เพื่อดาวน์โหลด)

2. ความสามารถทางวิชาการ

                   -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า  2.2

                    -มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของสาขาวิชา/สาขางานที่สมัคร  (คลิกที่่นี่เพื่อดาวน์โหลด)

3. ความสามารถพิเศษ

   ด้านการกีฬา  ด้านดนตรี

                   -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า  2.0

                   -มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของสาขาวิชา/สาขางานที่สมัคร  (คลิกที่่นี่เพื่อดาวน์โหลด)

4. ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  หรือสถานศึกษา/ภาคเอกชนที่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU

  )

                   -คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า  2.0

                   -มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของสาขาวิชา/สาขางานที่สมัคร  (คลิกที่่นี่เพื่อดาวน์โหลด)

 

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. )

คุณสมบัติตามประเภทของโควตา แบ่งเป็น  4  ประเภท  ดังนี้

1.  เรียนดี

                  - กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.

                  - มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า  2.3 (คลิกที่่นี่เพื่อดาวน์โหลด)

2.  ความสามารถทางวิชาการ

     กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                   -มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า  2.0

                   -มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของสาขาวิชา/สาขางานที่สมัคร (คลิกที่่นี่เพื่อดาวน์โหลด)

3. ความสามารถพิเศษ ด้านการกีฬา  ด้านดนตรี

                   -กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                   -มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า  2.0

                   -มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของสาขาวิชา/สาขางานที่สมัคร(คลิกที่่นี่เพื่อดาวน์โหลด)

4. ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  หรือสถานศึกษา/ภาคเอกชนที่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

                  - กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                  - มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า  2.0

                  - มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของสาขาวิชา/สาขางานที่สมัคร (คลิกที่่นี่เพื่อดาวน์โหลด)

 

กระบวนการคัดเลือก

โควตาเรียนดี

 • วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จะทำการคัดเลือกโดยพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนโดยเรียงลำดับผลการเรียนและประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก วันที่ 27 ก.พ. 61 ที่  http://www.stc.ac.th/

โควตา ประเภท  ความสามารถทางวิชาการ  ความสามารถพิเศษ  ด้านการกีฬา  ด้านดนตรี  ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  หรือสำหรับสถานศึกษา/ภาคเอกชนที่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

  • สอบสัมภาษณ์ (17 ก.พ. 61)


วิธีการสมัคร

 • เรียนดี สมัครที่โรงเรียนหรือวิทยาลัย ที่นักเรียน นักศึกษากำลังศึกษาอยู่
 • ความสามารถทางวิชาการ  ความสามารถพิเศษ  ด้านการกีฬา  ด้านดนตรี  ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  

หรือสำหรับสถานศึกษา/ภาคเอกชนที่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

                  - สมัครที่โรงเรียนหรือวิทยาลัย ที่นักเรียน นักศึกษากำลังศึกษาอยู่

                  - สมัครที่วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

 

              ใบสมัคร


ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 คลิกโหลดเอกสารหมายเลข 5 

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) คลิกโหลดเอกสารหมายเลข 6 


หนังสือนำส่ง คลิกที่่นี่เพื่อดาวน์โหลด

แบบสรุปข้อมูลรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรโควตา คลิ๊ก คลิกโหลดเอกสารหมายเลข 8.1  คลิกโหลดเอกสารหมายเลข 8.2  คลิกโหลดเอกสารหมายเลข 8.3

 

สาขาวิชาที่จัดสรรโควตา ระดับ ปวช. ปวส. คลิ๊ก คลิกโหลดเอกสารหมายเลข 2  คลิกโหลดเอกสารหมายเลข 3