หน้าที่งานทะเบียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   


หน้าที่ของงานทะเบียน

 

1. จัดหาแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน

2. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา และตรวจหลักฐานต่างๆ

3. ดำเนินการให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

4. ดำเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชา ลงทะเบียนภายหลังกำหนด การขอพักการเรียน 

    การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

5. จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน

6. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบ การสอบแก้ตัว การทดสอบทดแทน 

    การพ้นสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา เพื่อนำเสนอให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยทราบและพิจารณา

    หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตามควรแก่กรณี

7. ประสานงานวัดผลและประเมินผลจัดทำรายงานผลการเรียนเฉลี่ย(GPA)

    และตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทม์ (PR)เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8. รับผลการประเมินผลการเรียนประจำภาค ซึ่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอนุมัติแล้วบันทึก

    ในระเบียนแสดงผลการเรียน

10.รับและดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน 

     เช่น การลาออกทการพักการเรียน การโอน ย้าย การเรียนภาคฤดูร้อน การขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล 

     วันเดือนปีเกิด เป็นต้น

11.ส่งแบบสำรวจและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน รวมทั้งรายงานการเรียน

     ของผู้สำเร็จการศึกษาให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบ

12.จัดระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอื่นๆ ตามความจำเป็น

     ที่เกี่ยวกับงานทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบ

13.เก็บเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อตรวจสอบและดำเนินการทำลายตามระเบียบ

14.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

15.ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

16.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย