ประกาศผลการคัดเลือกปีการศึกษา 2562 PDF พิมพ์ อีเมล

 

 

 

 

 

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

 

นักเรียน นักศึกษา ต้องดำเนินการ ดังนี้

1. ดาวน์โหลดใบมอบตัวและบัตรลงทะเบียนเรียน (ด้านล่าง)


2. นำบัตรลงทะเบียนเรียน ชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด ทุกสาขา ทั่วประเทศ


ระหว่างวันที่  3 -6
  เมษายน  2562


3. มอบตัวและลงทะเบียนเรียน 


    ระดับชั้น    ปวช.                 วันที่  6  เมษายน  2562  เวลา 8.00 น.


    ระดับชั้น  ปวส. และ ทล.บ.    วันที่ 7  เมษายน   2562  เวลา 8.00 น.


                                   ณ โดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี4. นักเรียน นักศึกษา
ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ให้มาเลือกสาขาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ 

 

        วันที่ 4 เมษายน 2562  เวลา  8.30 น.- 12.00 น.  ที่ห้องทะเบียน


(มาก่อน เลือกสาขาก่อนเต็มหยุด)   .................................................

แผนผัง แผนกวิชาที่รับมอบตัว (คลิ๊ก)


ปฏิทิน นัดหมายเข้าร่วมกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 (คลิ๊ก สำคัญ)เอกสารที่ใช้การมอบตัว  มีดังนี้

1.1  ใบสลิปนำฝากของธนาคารกรุงไทย จำกัด  ทุกสาขา ชำระเงิน: วันที่ 3 - 6   เมษายน   2562

1.2  บัตรลงทะเบียนเรียน  (ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว)

1.3  ใบมอบตัว  (กรอกข้อมูล  ให้ครบถ้วน)

1.4  ใบจบการศึกษา                                                               สำเนา  จำนวน 2 ฉบับ

1.5   - สำเนา  ทะเบียนบ้าน                                   นักเรียน      จำนวน   1    ฉบับ

        - สำเนา  บัตรประจำตัวประชาชน                   นักเรียน      จำนวน   1     ฉบับ

1.6   - สำเนา  ทะเบียนบ้าน                                   บิดา            จำนวน   1     ฉบับ

        - สำเนา  บัตรประจำตัวประชาชน                   บิดา            จำนวน   1     ฉบับ

1.7   - สำเนา  ทะเบียนบ้าน                                   มารดา         จำนวน   1     ฉบับ

        - สำเนา  บัตรประจำตัวประชาชน                   มารดา         จำนวน   1     ฉบับ

1.8  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล)

***  กรณีขาดทะเบียนบ้านคนใดคนหนึ่ง  ให้ใช้“สูติบัตร” (ใบเกิด) ของนักเรียน   ***

 

*** นำเอกสารดังกล่าวมามอบตัวและลงทะเบียนเรียน   

                      บริเวณ โดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ***

   สอบถามได้ที่  โทร. 035-521967  ,   081-2544886


ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

           สาขาวิชา    รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก   ระบบการเรียน   โหลดเอกสารการลงทะเบียน
1. ช่างยนต์ ยานยนต์       ปกติ  โหลดเอกสารการลงทะเบียน
  ยานยนต์   ทวิภาคี โหลดเอกสารการลงทะเบียน
  ตัวถังและสี   ทวิภาคี หลดเอกสารการลงทะเบียน
  จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กฯ    ทวิภาคี โหลดเอกสารการลงทะเบียน
2.ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล      ปกติ  โหลดเอกสารการลงทะเบียน     
  แม่พิมพ์โลหะ     ปกติ  โหลดเอกสารการลงทะเบียน
3. ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์    ปกติ  โหลดเอกสารการลงทะเบียน
  ผลิตภัณฑ์   ทวิภาคี  โหลดเอกสารการลงทะเบียน
4. ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง     ปกติ  โหลดเอกสารการลงทะเบียน
 5. ช่างอิเล็กทรอนิกส์  อิเล็กทรอนิกส์     ปกติ  โหลดเอกสารการลงทะเบียน
6.เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์     ปกติ  โหลดเอกสารการลงทะเบียน
7. เทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์     ปกติ  โหลดเอกสารการลงทะเบียน
8. เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ     ปกติ  โหลดเอกสารการลงทะเบียน
9. ช่างก่อสร้าง  ก่อสร้าง     ปกติ  โหลดเอกสารการลงทะเบียน
10. โยธา  โยธา    ปกติ  โหลดเอกสารการลงทะเบียน
11. ช่างซ่อบำรุง  ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม    ปกติ  โหลดเอกสารการลงทะเบียน 

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

พื้นความรู้เดิม  ม.6 หรือเทียบเท่า


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

พื้นฐานความรู้เดิม ม.6 หรือเทียบเท่า
สาขาวิชา รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ระบบการเรียน โหลดเอกสารการลงทะเบียน
1. เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ (ม.6)     ปกติ โหลดเอกสารการลงทะเบียน
2.เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล (ม.6)    ทวิภาคี โหลดเอกสารการลงทะเบียน
  แม่พิมพ์โลหะ(ม.6)    ทวิภาคี โหลดเอกสารการลงทะเบียน
3. ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง(ม.6)    ปกติ โหลดเอกสารการลงทะเบียน
4. อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม(ม.6)     ปกติ โหลดเอกสารการลงทะเบียน
5.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์(ม.6)    ปกติ โหลดเอกสารการลงทะเบียน
6. เมคคาทรอนิกส์ส์และหุ่นยนต์   เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์(ม.6)     ปกติ โหลดเอกสารการลงทะเบียน
7. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   เทคโนโลยีสารสนเทศ(ม.6)    ปกติ โหลดเอกสารการลงทะเบียน
8. โยธา  โยธา(ม.6)    ปกติ โหลดเอกสารการลงทะเบียน
9. เทคนิคอุตสาหกรรม  ติดตั้งและบำรุงรักษา(ม.6)   ทวิภาคี โหลดเอกสารการลงทะเบียน
10. การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์(ม.6)    ปกติ โหลดเอกสารการลงทะเบียน

 


ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษา ด้วยวิธีการจัดสรรโควตา


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

พื้นความรู้เดิม ปวช.

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

พื้นความรู้เดิม ปวช.

สาขาวิชา     รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ระบบการเรียน โหลดเอกสารการลงทะเบียน
1. เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์     ปกติ โหลดเอกสารการลงทะเบียน
  เทคนิคยานยนต์     ทวิภาคี โหลดเอกสารการลงทะเบียน
2.เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล       ปกติ โหลดเอกสารการลงทะเบียน
  แม่พิมพ์โลหะ       ปกติ โหลดเอกสารการลงทะเบียน
  ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์    ทวิภาคี โหลดเอกสารการลงทะเบียน
3. เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม       ปกติ โหลดเอกสารการลงทะเบียน
4.ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง       ปกติ โหลดเอกสารการลงทะเบียน
  ไฟฟ้ากำลัง     ทวิภาคี โหลดเอกสารการลงทะเบียน
  เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ      ปกติ โหลดเอกสารการลงทะเบียน
5.อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม      ปกติ โหลดเอกสารการลงทะเบียน
  อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม     ทวิภาคี โหลดเอกสารการลงทะเบียน
6. เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์      ทวิภาคี โหลดเอกสารการลงทะเบียน
7.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ       ปกติ โหลดเอกสารการลงทะเบียน
8. เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา       ปกติ โหลดเอกสารการลงทะเบียน
9. โยธา  โยธา       ปกติ โหลดเอกสารการลงทะเบียน
10. การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์       ปกติ โหลดเอกสารการลงทะเบียน

 

 

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562

ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ(ทล.บ.)

เทคโนโลยีบัณฑิต   รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี

- เทคโนโลยียานยนต์   >>>>ดาวน์โหลดเอกสารการลงทะเบียน 

                          ผู้ประสานงาน  อ.เรืองวิทย์  โพธิ์รัง  091-2544-886  หรือ งานทะเบียน  035-521-967

...........................................................................................................

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้ออุปกรณ์การเรียนและเครื่องแต่งกาย นักเรียน-นักศึกษา

 

ระดับชั้น       ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ  
 ปวช.      4,500 บาท
  ปวส.      4,800 บาท

 

การสั่งซื้ออุปกรณ์การเรียน ชำระเป็นเงินสด ในวันมอบตัวลงทะเบียน


(สามารถเลือกซื้อเป็นบางรายการได้ )